ALGEMENE VOORWAARDEN PDF Afdrukken E-mail

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING.

Van :      Gulikers bouwkundig ontwerpburo
Schoolstraat 52
Gevestigd en kantoorhoudende te 6223 BG Maastricht

Hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker:               de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever:   de wederpartij van gebruiker
Overeenkomst:      de overeenkomst tot het verrichten van diensten 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes

1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend – administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever  draagt er zorg voor alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledig voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien  is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
op schorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de contractovereenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat  voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.              

3. Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegekend.
Artikel 7.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

1. Onverhinderd het bepaalde artikel 7 van deze voorwaarden behoudt de gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van Auteurswet.

2. Alle door de gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om  te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Gebruiker behoudt tevens het recht om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen ten alle tijden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste acht dagen in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van gebruiker op  de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in gevallen van:
·          na sluiten van de overeenkomst aan gebruiker te kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker
goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijjn verplichtingen zal voldoen;
·          indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid
te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeengekomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij de opdrachten met een looptijd van meer dan 40 manuren, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien de gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van de aanbieding en levering significante prijswijziging hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het verzuim treden over op het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand,tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en verplichting van de opdrachtgever  jegens gebruiker opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdelijke nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid al volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot de  factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijden is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten. 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in het geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd te kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht op 11 december 2007. Van toepassing is steeds de laatst geseponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het tot standkomen van de onderhevige opdracht.