Bouwplanproces PDF Afdrukken E-mail

Zoals bij ieder ander proces moet ook de ontwikkeling van een bouwplan een aantal stappen doorlopen, waarbij de gesprekken met de klant en het onderzoek naar wettelijke bepalingen cruciale momenten zijn, 

Stap 1    Voorbereiding
Na opdracht wordt een afspraak gemaakt om dieper in te gaan op het gewenste bouwprogramma. Samen met u leggen we dat vast in een programma van eisen (PvE). Per ruimte en/of per bouwonderdeel wordt beschreven wat de eisen zijn. Dit eisenpakket met de wettelijke bouwregels zijn voor ons de basis voor het ontwerp en later voor de meer technische (bestek)tekeningen. Tevens besteden wij in het gesprek onder ander aandacht aan procedures, planning en kosten .

Stap 2    Voorlopig Ontwerp (VO)
Aan de hand van het programma van eisen, de gemeentelijke voorschriften van het bestemmingsplan en de welstandseisen maken wij een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp bespreken wij uitvoerig met de opdrachtgever. Dit overleg vindt plaats middels 2-D tekeningen eventueel ondersteund met handschetsen en wanneer dit is afgesproken met 3-D impressies.  Het voorlopig ontwerp wordt gedurende de gesprekken voortdurend bijgesteld zodat het zich doorontwikkeld tot een definitief door de opdrachtgever gedragen eindplan, het definitief ontwerp genoemd (DO).  

Stap 3     Definitief Ontwerp (DO)
Met dit ontwerp wordt het ontwerponderzoek afgesloten. Nu de ‘vorm’ van het gebouw of een onderdeel daarvan bekend is kan de ‘vormbehandeling’ plaatsvinden.  Nu worden de  materiaalkeuzen en detailleringen bepaald.  Het plan is nu rijp om met de gemeente en eventueel voor een indicatieve prijsvorming met een aannemer besproken te worden. Samen met de benodigde formulieren wordt het plan door ons bij de gemeente ingediend. Bij de gemeente wordt het plan getoetst aan het bestemmingsplan en aan de eisen van welstand, dit laatste door de welstandscommissie.

Stap 4    Bouwvoorbereiding
Na goedkeuring door welstand starten wij met de bouwvoorbereidingstekeningen (bestektekeningen) Deze tekeningen geven informatie over de ‘techniek’ van het ontwerp. Omdat de duurzaamheid van het ontwerp staat en valt bij de zorg die wordt besteed aan details en een doordachte toepassing van materialen besteden wij veel aandacht aan voor de uitvoering van het bouwwerk wezenlijke  constructieonderdelen in de vorm van principedetails. De bedoeling van de bestektekening is drieledig

-                      aanvraag bouwvergunning
-                      aanvraag offerten
-                      leidend bij de uitvoering

Ten behoeve van de bouwaanvraag dienen wij verschillende berekeningen te maken zoals ventilatieberekeningen, berekening van de energiezuinigheid, daglichttoetreding. Het voert te ver om in detail in te gaan op deze eisen. Daarnaast worden contacten gelegd met de constructeur, om de stabiliteit van het project te berekenen.

Overige vergunningen
Indien van toepassing, regelen wij in deze fase ook overige vergunningsprocedures die aan de bouwvergunning gekoppeld zijn. Dit kan een monumentenvergunning, gebruiksvergunning of een sloopvergunning zijn.

Stap 5    De uitvoering
U kunt ons vragen om tijdens de uitvoering van het bouwplan toezicht houden op de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Daarnaast om met werktekeningen dieper in te gaan op bouwonderdelen en voorstellen van bijvoorbeeld de inrichting van de keuken of de badkamer, trappartijen enzovoort. Wanneer de aannemer gereed is met zijn werkzaamheden leveren wij samen met u de werkzaamheden op en worden onvolkomenheden vastgelegd in een verslag. Met de aannemer worden dan afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen de onvolkomenheden weggewerkt zijn.